Ga naar de hoofdinhoud

Retouren

Artikel 6 Herroepingsrecht
Heart4watches biedt de koper de mogelijkheid zijn aankoop binnen 30 dagen te retourneren. Dit termijn gaat in op de dag nadat de koper het product heeft ontvangen of een vooraf door de koper aangewezen vertegenwoordiger die aan Heart4watches bekend is gemaakt. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover het nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij toch gebruik wil maken van het herroepingsrecht, zal hij het product met alle toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Heart4watches retourneren, conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van Heart4watches. Indien de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is de koper verplicht om Heart4watches hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen. De melding door de koper dient te gebeuren via het retourformulier. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, zendt de koper het product binnen 14 dagen na de melding terug naar Heart4watches. De koper moet aantonen dat het product op tijd is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs. Indien de koper niet binnen de termijnen zoals hiervoor genoemd onder artikel 6.2 en 6.3 aan Heart4watches kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Heart4watches heeft geretourneerd, staat de koop vast.

Artikel 7 Herroepingskosten
Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal hij maximaal de kosten voor het retourneren van het product verschuldigd zijn. Indien de koper een betaling heeft gedaan, zal Heart4watches dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping of na retourzending terugbetalen. Dit alleen onder de voorwaarde dat het product reeds ontvangen is door Heart4watches of sluitend bewijs van complete retourzending kan worden overlegd.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht
Heart4watches kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Heart4watches dit althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten: Die door Heart4watches tot stand worden gebracht volgens specificaties van de koper; Dat ze duidelijk persoonlijk van aard zijn; Dat als de aankoop als pre-owned beschreven staat en de klant een nieuw product verwacht, terwijl er duidelijk aangegeven staat dat het een pre-owned product betreft; Die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd; Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Heart4watches geen invloed heeft; Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende diensten: Betreffende logies, vervoer, restaurants of vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; Betreffende weddenschappen en loterijen.